Algemene voorwaarden

Ballonshop.be is eigendom van BeSeen – Handelsnaam (BVBA TECHNICAL CONSULTING & MANAGEMENT).

Algemeen

 • Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 • ballonshop.be houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u ballonshop.be daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens binnen de 7 kalenderdagen worden gemeld.

 

Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

 • Een aanbieding of prijsopgave van ballonshop.be bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover ballonshop.be een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door ballonshop.be uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat ballonshop.be de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien ballonshop.be op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever ballonshop.be daarvoor betalen conform de bij ballonshop.be geldende tarieven.

 

Prijzen

 • Alle prijzen van ballonshop.be zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij in de laatste versie van ballonshop.be’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.

 

Levering

 • Franco bezorgd op 1 adres begane grond in België. Voor onbedrukte orders met een goederenbedrag beneden €200,- berekenen wij €17,50 behandelingskosten.
 • Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de juiste aantallen te leveren. 10% meer- of minderlevering is hier toegestaan.

 

Prijsgarantie

 • ballonshop.be garandeert dat prijzen binnen de looptijd van catalogi of folders niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. U vindt de laagste prijs altijd op www.ballonshop.be.
 • ballonshop.be is niet aansprakelijk voor mogelijke druk- en zetfouten.

 

Bericht

 • ballonshop.be kan door hoge voorraadposities snel uit voorraad leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u bericht. Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

 

Privacy

 • Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van ballonshop.be.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail info@ballonshop.be óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 09/218.19.50.
  Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

 

Privacy op internet

 • Bij uw bezoek aan de website www.ballonshop.be wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend. Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren.
 • Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

E-mail

 • ballonshop.be gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@ballonshop.be óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 09/218.19.50.
 • Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

 

Overige informatie

 • Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@ballonshop.be óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 09/218.19.50.

 

Gebruik logo in brochures / op internet

 • Het kan voorkomen dat we uw doorgestuurde logo (t.b.v. de bedrukking) ook digitaal gebruiken (als voorbeeld logo) bij de presentatie van ons assortiment. Uw logo kan daarom op verschillende artikelen komen te staan in brochures, catalogi en op onze website(s). Mocht u hier geen toestemming voor willen geven dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.

 

Adreswijziging

 • U bent verplicht ballonshop.be van een adreswijziging op de hoogte te stellen.
 • Zolang ballonshop.be geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij ballonshop.be bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

 

Afleveringstermijn

 • De door ballonshop.be opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ballonshop.be geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan ballonshop.be verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door ballonshop.be zo veel mogelijk in acht worden genomen.

 

Aflevering en risico

 • De levering geschiedt franco of magazijn op de begane grond van slechts een adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens ballonshop.be wordt geleverd. De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van ballonshop.be; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven aders. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zonodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

 

Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan ballonshop.be verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van ballonshop.be.

 

Intellectuele eigendom

 • Het auteursrecht van door ballonshop.be ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.

 

Inspectie en reclamatie

 • Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclamaties over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan ballonshop.be worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan ballonshop.be worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat ballonshop.be daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

 

Garantie

 • Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van ballonshop.be genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal ballonshop.be de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 • Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal ballonshop.be terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal ballonshop.be tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • ballonshop.be is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 • De aansprakelijkheid van ballonshop.be jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is ballonshop.be’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ballonshop.be of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover ballonshop.be’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

 

Zet-, druk- of andere proeven

 • Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van ballonshop.be ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ballonshop.be te retourneren. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat ballonshop.be de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. ballonshop.be is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle met ballonshop.be gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhandde bevoegde rechter te Gent aangewezen om van een geschil kennis te nemen.